توضیحات

طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده با ظرفیت سالانه 897 تن می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه و بررسی بیشتر قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ملی:

در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ واژ ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ ﺑﮑﺎر می رود.

  1. ﻓﺮآورده ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻠﻐﻮر و آرد ﻏﻼت ـ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻠﻐـﻮر و آرد ﻏـﻼت ﮐـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﺮودر ﭘﺨﺘﻪ و ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﺑﻠﻐﻮر ﻏﻼت ـ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻼت ﺧﻮرد ﺷﺪه در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ﻋﻤـﺪه آن از اﻧﺪوﺳﭙﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺟﻮاﻧﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ باشد.
  3. آرد ﻏﻼت ـ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻼت ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن از اﻧﺪوﺳﭙﺮم باشد.
  4. دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﺘﺮودرـ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺨﺘـﻪ ﺷـﺪن و اﻧﺒـﺴﺎط ﺑﻠﻐﻮر و ﯾﺎ آرد ﻏﻼت ﻣﯽ ﮔﺮدد
  5. ﭘﻮﺷﺶ ـ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣ ﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠـﺎد ﻃﻌﻢ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪن روي آن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ شود.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ذﯾﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

1- ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻋﻤـﺪه اي را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل دارد.

2- ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ  و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ

3- ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤـﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه و ﻣﯿـﺰان ،  ﺿﺎﯾﻌﺎت و … ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺛﺮ است

4- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﻣﺤﺼﻮل دارد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید