توضیحات

طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه بیشتر و بهره مندی کامل از مطالب قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻃﺮح توجیهی ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي :

ﻣﻮﺿﻮع ثبت ﺷﺮﻛﺖ :

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺬ روﻳﺪاد و ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺠـﺎم ﻣـﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﮔﺮوﻫﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻜﺎن و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮاﻧﮕﺮدي ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات  و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي طرح توجیهی:

ﮔﺮدﺷﮕﺮي از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪ ه اﺳـﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داد. ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ رادر ﺣﻮزه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و داﺧﻠﻲ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد .

ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ( WTO 2005) ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻌﺪاد ﻣـﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺳـﺎل2005  ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ” %12 ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ .)

اﻳـﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮ در آﻣﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ600 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﺘﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و (GNP) ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دهد.

ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳــﻦ، ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ﻓﺮﺻــﺖ ﺑــﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ را در ﺟﻬــﺖ آﺷــﻨﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ،ﻣﻠﻴﺘﻬﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ. اﻣـﺮوزه ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﻳﻜـﻲ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑ ﺎﺷﺪ . دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔـﺮ در ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻛـﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻃـﺮف ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي (WTO) در ﺳﺎل2010 ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و در آﻣﺪ زاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻛﻪ ﻧﺎﺷـﻲ  از ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻬﻦ و ﺗﻌﺪاد اﻗﻮام ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید