توضیحات

طرح توجیهی دستگاه های حفاری

این مقاله مربوط است به طرح توجیهی دستگاه های حفاری که فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز در ادامه قرار داده ایم و جهت استفاده بیشتر می توانید دانلود نمایید. ابتدا مقدمه ای از طرح را بیان می کنیم:

ﻃﺮح توجیهی دستگاه های حفاری ﺟﻬﺖ اﻛﺘﺸﺎف حفاری و اکتشاف :

ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻔﻮذ در ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮد ﻛـﺮدن و ﮔـﺎه ﺑـﺮاي اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺣﻔﺎري ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒـﻞ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺮاي  اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺸﻒ و ﭘـﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﺣﻔـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﻤﺎن در داﺧﻞ درزه ﻫـﺎ ﺣﻔـﺎري ﺟﻬـﺖ ﺧـﺎرج ﻛﺮدن ﮔﺎزﻫﺎ از ﻻﻳﻪ زﻏﺎل و …ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻛـﺎﻣﻠﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﻔـﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻛـﺎرﺑﺮد وﺳـﻴﻌﻲ دارد . اﻣـﺮوزه ﺑـﻴﺶ از 95 درصد ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺿـﺮﺑﻬﺎي، ﭼﺮﺧـﺸﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ اي ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

در روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻔﻮذ در ﺳﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و از ﻃﺮﻳـﻖ اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ روش
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ 24 ﺗﺎ 1/2 اﻳﻨﭻ و ﻋﻤﻖ آﻧﻬـﺎ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗـﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .

ﻋﻤﻖ ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ﻛﻤﺘـﺮ از 20 ﻣﺘـﺮ و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ اینچ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ و اﺳـﺘﺨﺮاﺟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از
وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻔﺎري در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻲ ﻧﻴـﺎز از ﺣﻔﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻮر اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ . ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژﻳﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﻔﺮه ﭼﺎل، اﻧﻔﺠﺎر و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ژﻳﻮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ  از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی دستگاه های حفاری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید