توضیحات

طرح توجیهی دوچرخه طبی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی دوچرخه طبی پرداخته شده است و فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایم. در ابتدا مقدمه ای از طرح را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

مطالعات امكانسنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرحهـاي سـرمايه گـذاری اقتصادي انجام مي گيرد. در ايـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـي و مـالي و اقتـصادي طـرح مـورد بررســي و آنــاليز قــرار گرفتــه و نتــايج حاصــل از آن بــه عنــوان مبنــايي بــراي تــصميم گيــري سرمايه گذاران مورد استفاده قرار ميگيرد.

گزارش حاضر مطالعات امكانسنجي مقدماتي توليد دوچرخه ثابت طبي و ورزشي مي باشـد. اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكانسنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسيهـاي لازم روي بـازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خـصوص چگـونگي توليـد و امكانـات سـخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گـذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتـصادي
با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند.

اميد است اين مطالعات كمكـي هرچنـد كوچـك در راسـتاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، دوچرخه ثابت طبي و ورزشي ميباشد. اين دوچرخـه هـا به منظور ورزش و يا توانمندسازي بيماران در پزشكي كاربرد دارند. دوچرخه هاي ثابت شبيه دوچرخه هاي معمولي است ولي با اين تفاوت كـه ايـن دوچرخـه هـا چرخ جلو نداشته و به جاي چرخ عقب نيز يك قرص فلزي چدني نصب شده و هنگـام ركـاب زنـي اين قرص مي چرخد .

وزن قرص نسبتا بالا است و اين امر سبب مي گردد كه ورزشكار يا بيمـار در هنگام ركاب زدن نيازمند صرف انرژي همانند دوچرخه راني گردد . دوچرخه هاي مورد نظر معمولا روي زمين ثابت بوده و هيچگونه حركت انتقالي ندارنـد و لـذا انرژي حركتي حاصل از ركاب زدن راننده صرف چرخش آزاد ( بدون اتـصال بـه زمـين ) چـرخ
عقب ( قرص چدني ) مي گردد .

هدف از استفاده اين نوع دوچرخه ها ، تقويت عضلاني پا ، ران و كمر انسان مي باشـد كـه در مورد ورزشكاران تقويت و نيرومندسازي عضلاني و در مورد بيماران توانمندسازي قسمت هاي مورد نظر بيمار و فعاليت عادي آنها مي باشد .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی دوچرخه طبی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید