توضیحات

طرح توجیهی معدن سنگ نمک

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی معدن سنگ نمک با ظرفیت 30000 تن در سال پرداخته ایم و فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز در ادامه برای دانلود کامل قرار داده ایم. ابتدا به بررسی مقدمه ای از طرح می پردازیم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻚ

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ: 30000 ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻚ وﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻦ

تعداد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ : 10 نفر

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ: 1436 میلیون ریال
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش: 235 میلیون ریال
در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: 1800 میلیون ریال
ﺳﻮد وﻳﮋه: 398 میلیون ریال
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : 43 ماه
ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: 28 درصد

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻃﺮح توجیهی معدن سنگ نمک :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳﺎلﭼﻬﺎرم ﻃﺮح ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي ﻣﺸﺎﻏﻞ در  ﻟﺬا ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﻃﺮح از ﻣﻌﺪن فوق ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ بود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی معدن سنگ نمک آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید