توضیحات

طرح توجیهی فیلتر هوا خودرو

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی فیلتر هوا خودرو با ظرفیت 500000 عدد فیلترهاي پلاستیکی در سال و 125000 عدد فیلترهاي فلزي در سال می پردازیم که در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایم و برای مطالعه بیشتر و کامل تر طرح می توانید آنرا دانلود نمایید. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرحهـاي سـرمایه گـذاری اقتصادي انجام میگیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قــرار گرفتـه و نتـایج حاصــل از آن بــه عنـوان مبنـایی بــراي تــصمیم گیـري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا براي انـواع خـودرو مـی باشـد که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سـپس بررسـی هـاي لازم روي بـازار آن صورت خواهد گرفت.

در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت هـاي اقتـصادي و حجـم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با اسـتفاده از آن سـرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کـسب و در جهـت انجـام سـرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقـدام نماینـد.

امیـد اسـت ایـن مطالعـات کمکـی هرچنـد کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی فیلتر هوا خودرو آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید