توضیحات

طرح توجیهی مجمتع تجاری اداری

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی مجمتع تجاری اداری . در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای دانلود و استفاده شما قرار داده ایم. مقدمه ای از این طرح را نیز در ابتدا بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﻣﻠﮏ تحت پلاک ثبتی شماره 5650 واﻗﻊ در ﻓﻠﮑﻪ ﻗﺎﺋﻢ در 10 ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، در ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎي اﺣﺪاﺛﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل 100 درصد ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﮑﻒ و اول اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﺠﺎري (ﻓﺮوﺷﮕﺎه)ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻘﺐ روي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 3 ﻣﺘﺮ از ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل 100 درصد و طبقات دوم الی ششم نیز (5 طبقه) با سطح اشغال 90 درصد و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻓﺎﺗﺮ اداري در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ 12 واحد جمعا 60 واﺣﺪ اداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺧﺎص و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ، 2300 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﺮاژ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3548.14 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی مجتمع تجاری اداری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید