1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (2 امتیاز, average: 1,50 از 5)
Loading...

طرح توجیهی معدن سنگ آهن

رایگان

طرح توجیهی معدن سنگ آهن

برای دانلود رایگان باید ابتدا در سایت ثبت نامکنید

توضیحات

طرح توجیهی معدن سنگ آهن

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی معدن سنگ آهن می پردازیم. در ادامه شما می توانید برای مطالعه کامل طرح، فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را دانلود نمایید. در ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﻫﻦ ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: 18 نفر

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و روش اﺳﺘﺨﺮاج طرح توجیهی معدن سنگ آهن :

ﺳﻨﮓ آﻫﻚ از ﻧﻮع ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درجه اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎن و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ؛ ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﺖ و ﻣﺎﮔﻤﺎﺗﻴﺖ و ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ؛ زرد و ﺳﻴﺎه در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ می شود و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻋﻴﺎر ﺑﺎﻻي 40 % ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺎ روش روﺑﺎز و ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ درﻳﻞ واﮔﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺮج ﮔﺬاري ﭼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﺎرﻳﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ؛ ﭘﻮدر آﻧﻔﻮ و ﭼﺎﺷﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻮري و ﺗﺎﺧﻴﺮي و اﻧﻔﺠﺎر  ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮدر ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﻴﻮﻧﻬﺎ  ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاوري و ﺗﻠﻐﻴﻆ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎد ﻻزم درﻳﻞ واﮔﻦ و ﻳﺎ ﭘﺮﻗﺮاﺗﻮرﻫﺎ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭼﺎﻟﻬﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ درﻳﻞ واﮔﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﺮ ﻣﺘﻪ 64 و یا 76 و ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﻮاﺻﻞ ﭼﺎﻟﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 1.5 الی 2 ﻣﺘﺮ و از ﺳﻄﺢ آزاد ﺣﺪود 4 ﻣﺘﺮ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺗﺸﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻃﻮل ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺟﻌﺒﻪ ﻛﺎر و ﻋﻤﻖ ﭼﺎل ﺑﺮابر ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ 12 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﺣﻔﺎري ﺑﺎرﺑﺮي در ﺣﺪود 20 الی 25 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی معدن سنگ آهن آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

Open chat
1
سلام
اگر سوالی دارید بفرمایید. همکاران ما بصورت آنلاین در خدمت شما هستند.