توضیحات

طرح توجیهی معرق کاری

در این مقاله مربوط است به طرح توجیهی معرق کاری با ظرفیت 500 تابلو. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را برای شما قرار داده ایم و مقدمه ای از این طرح را نیز شرح می دهیم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﻣﻌﺮﻗﻜﺎري ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ: ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻗﻜﺎري شده(500 عدد)

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: 9 نفر

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح:

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح: 1560 میلیون ریال
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ: 1400 میلیون ریال
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش: 80 میلیون ریال
در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ : 1500 میلیون ریال
ﺳﻮد وﻳﮋه : 509 میلیون ریال
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: 33 ماه
ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: 36 درصد

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی معرق کاری :

آﻟﻮمینیوم ، ﻓﻠﺰ، ﻣﻌﺮﻗﻜﺎري، ﭼﻮب، ﻣﺲ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،بلکه ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻨﺮ دﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﻛﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ آن اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﺮﻗﻜﺎري ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار اوﻟﻴﻪ آن ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اي اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ زﻳﺒﺎي خدایی را ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎ  و ﺧﻄﻮط زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮ می کند.
ﺗﻮﺿﻴﺢ : اول ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻨﺪم را ﺗﻬﻴﻪ می ﻛﻨﻴﻢ ، ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻨﺪم را ﺑﺎﻛﺎﺗﺮ از وﺳﻂ ﺑﺼﻮرت ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻴﺎر ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ . در آب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪاري ﺧﻴﺲ ﺷﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﻴﺎر را ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ات آﻧﺮا ﺻﺎف ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ . آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و در زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻗ ﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ .

ﻃﺮح را روي ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻴﺎده ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﺗﺮ ﺑﺮش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ و ﻃﺮح را در ﻣﻴﺎورﻳﻢ و ﺑﺮ  روي زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ( ﭼﺮم ) ﺳﺎﻃﺎن ﻳﺎ ﻃﺮح ، ﻣﺨﻤﻞ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻪ ﻻﺋﻲ ﻳﺎ ﻫﻔﺖ ﻻﺋﻲ آﻣﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ و در ﭘﺎﻳﺎن آن را  ﻗﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ ن آن ده ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آﻣﺎده ﻛﺮدن ، ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ، ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻨﺪم ، ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻃﺮح روي زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ، ﻗﺎﺑﮕﻴﺮي، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻧﺒﺎر ، ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻨﺪم،ﻛﺸﻴﺪن ﻃﺮح، زﻳﺮ ﭘﺮس ﻗﺮار دادن آن ، ﺑﺮش ﻃﺮح

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی معرق کاری آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید