توضیحات

طرح توجیهی پرورش بلدرچین

این مقاله مربوط است به طرح توجیهی پرورش بلدرچین با ظرفیت 420000 قطعه در سال که فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را برای دانلود قرار داده ایم و در ادامه نیز مقدمه ای از آن را بیان می کنیم:

ﻣﻘـﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی پرورش بلدرچین :

ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي در ژاﭘﻦ و ﻳﺎ ﭼﻴﻦ اﻫﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ژاﭘﻦ از ﺳﺎل 1910 ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ و طرح توجیهی بسته بندی ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺮورش و از راه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .

اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ در ژاﭘﻦ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻐﻴﺮ از ژاﭘﻦ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، روﺳﻴﻪ، آﻟﻤﺎن ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي دارﻧﺪ.

ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﻲ ﺷﻜﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﻣﺘﺤﺮك وﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮواز و ﺧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 10 ﺗﺎ 5 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﺎب ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در زﻣﺎن ﺑﻴﺮون آوردن ﺟﻮﺟﻪ از ﺗﺨﻢ وزنش 7 ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ وزﻧﺶ در ﺳﻦ 5-6 ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ موقع کشتار 150 ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

وزن ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 10 گرم اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ 5 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺴﻔﺮ آن 5 برابر، آهن 8 برابر و ویتامین B12 آن 15 برابر تخم مرغ است.

راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺨﻢ درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از اول ﺗﺎ ﻛﺸﺘﺎر 10 درصد نرمال می باشد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮل زﻳﺎد ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ 15 روز معمولا به حدود 30 درصد افزایش داده است. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﻔﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ 2 به 1 باشد.

ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﻄﻔﻪ دار ﺳﻦ ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﻣﺎده ﻧﺒﺎﻳﺪ از 6 ماهگی تجاوز کند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ 6 ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﮔﻠﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان تماما ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﮔﻠﻪ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎ ﺳﻠﻜﺴﻴﻮن ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﻲ شود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پرورش بلدرچین آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید