توضیحات

طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و بهره مندی از مطالب آن در اختیار شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﺻﻤﻐﻬﺎ و رزﻳﻨﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ( ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻧﻮاع ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﻗﻌﻄﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎون ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ  ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﭘ ﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.  در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻛﻠﻴﻪﺻ ﻨﺎﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻣﻴﺴﺮ 2 در اﺻﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ : ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد

ﻣﻮاد اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي  ﺑﻠﻨﺪي از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح آﻧﺮا ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . دوم ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ  ﮔﻴﺮﻧﺪ مانند ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻮز ﻛﺎﺋﻮﭼﻮ ، اﻧﻮاع ﺻﻤﻎ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻴﺮه درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨد.

ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آب و ﻫﻮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ، آﻫﻚ، ﮔﭻ، زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ، ﮔﺎز ﻧﻔﺖ، از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ :

سبک بودن
پایین بودن قسمت تمام شده
قابلیت شکل پذیری
زیبایی و تنوع رنگ
مقاومت در برابر عوامل جوی
سادگی ساخت
امکان بازیافت راحت
صرفه جویی در مصرف انرژی
تولید داخلی مواد اولیه
مقاومت در برابر خوردگی اسید ها و بازها

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید