توضیحات

طرح توجیهی پوکه معدنی

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی پوکه معدنی می پردازیم  که می تواند امکان اشتغال برای 9 نفر را فراهم آورد. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت بهره مندی کامل تر برای شما قرار داده ایم که می توانید آنرا دانلود نمایید. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و روش اﺳﺘﺨﺮاج طرح توجیهی :

ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﮕ ﻬﺎی آﺗﺸ ﻔﺸﺎﻧی و آذر آوارياﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﺳﻴﺴﺘﺎن اﺳﺖ. سیستان و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن داراي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ است که اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪوزر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري ﺗﺴﻄﻴﺢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻠﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ 6 ﻣﺘﺮي و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ؛ ﺑﺎ عرض ﭘﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﻮر و رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 15 اﻟﻲ 25 ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺎر و در ﺣﺪود 40 الی 60 متر انتخاب می گردد.

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﺪوزر و ﻟﻮدر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺴﺘﻲ وارﻳﺰه ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ روش ﮔﻮداﻟﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدر ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن وارﻳﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﻚ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده می شود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پوکه معدنی آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید