توضیحات

طرح توجیهی تولید کود مایع

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید کود مایع با ظرفیت 1250 تن در سال می پردازیم و فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را قرار داده ایمو در ابتدا مقدمه ای از طرح را نیز توضیح می دهیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

به طور کلی هر ماده معدنی یا آلی که عناصر مورد نیاز گیاه را از نظـر کمـی و کیفـی تـأمین کنـد و باعـث بهبود وضعیت گیاه از لحاظ رشد، عملکرد و مقاومت به بیماريها شود، کود نامیده می شود.

کودها به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

الف- کودهاي شیمیایی یا معدنی
ب- کودهاي آلی و بیولوژیک

کودهاي شیمیایی یا معدنی:

این دسته از کودها شامل کودهاي ازته، کودهاي فسفاته، کود کامـل مـاکرو، کودهـاي گـوگردي و کودهـاي ریز مغذي و… می شود.

کودهاي آلی یا بیولوژیک:

این دسته از کودها شامل کودهاي حیوانی و صنعتی، کود سبز و کود بیولوژیک می باشد.

انسان براي تأمین غذا که مهمترین نیاز اوست میبایـست از تمـامی عوامـل مـؤثر در تهیـه آن اسـتفاده نماید. با توجه به رابطه مستقیم مواد غذایی با بخش کشاورزي و همچنین با توجه به روند روز افزون جمعیـت جهانی، این بخش باید مورد توجه ویژهاي قـرار گیـرد، تـا بـا افـزایش بهـرهوري از طریـق اسـتفاده بهینـه از نهادههاي کشاورزي از جمله کودهاي شیمیایی مواد غذایی مناسب و کافی تهیه شود.

بطور کلی عوامل متعددي نظیر آب، کود، حاصلخیزي خاك و دفع آفات در میزان تولیدات کشاورزي دخیل هستند. اما در سال 1998 در بیانیه جهانی غذا (WFS )حاصلخیزي خاك به عنوان مهمترین عامـل کلیـدي در برقراري امنیت غذایی و کشاورزي پایدار ذکر شده است.

از طرف دیگر مهمترین عامل در حاصلخیزي خاك، کود دهی میباشد. به طوریکـه مطالعـات انجـام شـده طی سه دهه گذشته بیانگر آن است که 33 الی 60 درصد افزایش تولیدات کشاورزي مرهون مـصرف کـود در زمینهاي کشاورزي بوده است.
به عبارت دیگر کاربرد اصلی کود مایع همچون سایر کودهاي شـیمیایی تـأمین عناصـر غـذایی خـاك بـه منظور تأمین نیاز غذایی گیاهان جهت حداکثر بهرهوري از خاك است. کود مایع هم در زمینهاي زراعی و هم در زمین هاي باغبانی و نیز اراضی شور مورد استفاده قرار میگیرد.

کود مایع براي تمام محصولات کشاورزي مناسب می باشد. در باغبانی و اراضی شور نیـز کـود کامـل مـایع مورد استفاده قرار میگیرد. اما ترجیحاً توصیه براي مصرف این کود بایـستی براسـاس آزمـون خـاك صـورت گیرد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید کود مایع آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید