توضیحات

طرح توجیهی بهره برداری معدن خاک نسوز

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی بهره برداری معدن خاک نسوز با ظرفیت بهره برداری 10000 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی راجهت مطالعه بیشتر قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮ ﺳﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎي آذرﻳﻦ داراي ﻋ ﻨﺎﺻﺮ ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪه ﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
جهت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﺪوزر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻄﻴﺢ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎك ﻧﺴﻮز ﺑﻮده دﭘﻮ و ﺑﺎر ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﭙﺎﻛﺖ و ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪ ﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ روش ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ و روﺑﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﻞ واﮔﻦ و ﻳﺎ ﭘﺮﻓﺮاﺗﻮر اﻣﺮ ﺣﻔﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺮج ﮔﺬاري ﭼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﭘﻮدر آﻧﻔﻮ و ﭼﺎﺷﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺗﺸﺒﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮدر ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ دﭘﻮ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي :

ﻧﻈﺮ در ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻌﺪن وﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی بهره برداری معدن خاک نسوز آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید