توضیحات

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی پرورش شترمرغ می پردازیم و تمام جوانب آن در داخل طرح در نظر گرفته شده است. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت مطالعه و بررسی بیشتر بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح توجیهی :

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﭘﺮورش

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : ﺷﺘﺮﻣﺮغ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: 12 نفر بصورت مستقیم

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح :

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح : کل سرمایه گذاری شامل 7919.8 میلیون ریال است

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ : 7571/1 میلیون ریال

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش : 164 میلیون ریال

در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ : 4500 میلیون ریال

ﺳﻮد وﻳﮋه : 2833 میلیون ریال

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : 33 ماه

ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : 37 درصد

ظرفیت تولید در این طرح 150 راس در نظر گرفته شده است که قیمت فروش هر واحد یا هر شترمرغ معادل 30 میلیون ریال می باشد. به عبارتب دیگر فروش کل آن برابر با 4500 میلیون ریال برآورد می شود. قیمت تمام شده برای هر واحد معادل 9390000 ریال می باشد

این طرح مربوط به سال 1385 استکه می توان با بروز کردن قیمت ها و محاسبات طبق روز طرح را مورد استفاده قرار داد. طرح توجیهی پرورش شترمرغ از دسته طرح های کشاورزی است که پروانه بهره برداری آن نیز بالطبع از نهادهای مربوطه گرفته خواهد شد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پرورش شترمرغ آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید