توضیحات

طرح توجیهی پرورش میگو

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی پرورش میگو می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه اي نزدیک به 6 قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمـی میگـو بـه دهه 1950، ز مانی که تکثیر میگو به شکل تجاري گسترش یافت ، باز می گردد. در حالی کـه تـا سـال 1975 میلادي تولید میگوي پرورشی در حدود 50 هزار تن بود با ارتقاي فن آوري تولید بچـه میگـو و غـذا و بهبـودکیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع، میزان تولید میگوي پرورشی در اوایل دهـه 1990 به بیش از 700 هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت.

تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می توان به چند دوره تکاملی تقسیم نمـود  کـه در طـی دوره اول آن در سالهاي 1950 تا 1965 که از آن به عنوان سالهاي تدوین فن آوري تکثیرو پرورش میگو می تـواننام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمنـدیهاي محیطـی، دانـشلازم براي توسعه تجاري تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد.
دوره دوم فراز تولید میگو در طی سـالهاي 1965 تا  1985 اتفاق افتاد که آن را  می توان سالهاي تکوین فن آوري دانست و در کنارتحقیقات وسیعتر وعمیقتـر ، تجهیزات لازم براي تولید میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.دوره سوم تکـوین تولید میگـودر طی 1985 تا 1995 حادث گردید  که به واسطه تقاضا و قیمت بـالاي میگـو در بازارهـاي جهـانی شـاهدگسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیاي جنـوب شـرقی و امریکـاي لاتـین بـه خاورمیانـه ، آفریقـا،  اقیانوسیه و مناطق ایندو پاسیفیک هستیم.

در طی این سالها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانـهو ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه هاي توسعه  این فعالیت را به اجرا گذاردنـد. در عین حال در این دوره ، کشورهاي متقدم نظیر چین، تایلنـد، اکـوادور و… مـشکلات ناشـی از بـروز بیماریهـا راتجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهنـدگان میگـو بـازگردند. میزان تولید میگوي پرورشی در پایان این دوره کمتر از 30% کل میگوي تولید شده در این سال بود.

دوره چهارم تکامل تولید میگو به سالهاي اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز مـی گـردد .در ایـن دوره تول یـدمیگوي پرورشی و میزان عرضه میگو  (پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسـید و کـاهش قیمـت میگـو دربازاراهاي جهانی مشکلات زیادي را براي بسیاري از کشورهاي تولید کننده میگـو، نظیـر ایـران، بوجـود آوردهاست.

علی رغم کاهش شدید قیمت میگو در بازارهاي جهانی سرمایه گذاري براي توسعه مزارع همچنـان وجـوددارد.

توجیه اقتصادی طرح توجیهی (هزینه، درآمد):

در این مجلد براي ارایه و معرفی هزینه هاي ثابت و در گردش طرح تولید میگو به صورت الگـویی و نمونـه  به هزینه هاي یک مزرعه 400 هکتاري اشاره شده است که بایستی متذکر شد ایـن هزینـه هـا و یـا افـزایشدرآمد مستقیماً به تغییر قیمت نهاده ها و نیز عملکرد واحد تولیدي بستگ ی داشـته وهزینـه ودرآمـد بـر مبنـايظرفیت اسمی تولید و قیمت هاي روز بازار محاسبه شده و نافی مسئولیت سرمایه گذاران محتـرم بـراي انجـامارزیابی اقتصادي طرح نمی باشد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پرورش میگو آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید