توضیحات

طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو 50000 عدد در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و مطالعه بیشتر قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر طرح توجیهی :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت کارﮔﺎه ﻫﺎي اﻗﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎري ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ وﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو :

ﭘﻤﭗ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدرو از ﭼﻨﺪ ﺟﺰء متشکل اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ آن ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻨﺪر از ﺟﻨﺲ ﭼﺪﺗﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دراﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا وﻗﻄﻌﺎت ﻛﻪ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻓﻮﻻدي و ورق ﻓﻮﻻدي و ﻏﻴﺮه ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎري و ﭘﺮس ﻛﺎري و …. ﻣﻲ آﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺮا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎر ﺣﻠﻘﻮي – ﻓﻨﺮ ﺑﺮﮔﺮدان و… ﺑﺮاي ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪارك از ﺑﺎزار می ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ اﺟﺰا و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﻬﺎﻳﻲ وﺗﺴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل می باشد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید