توضیحات

طرح توجیهی پودر زعفران در کپسول

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی پودر زعفران در کپسول می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را نیز برای استفاده بیشتر شما قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای کوتاه از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی پودر زعفران در کپسول :

زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم علمی ( Crocus Sativus L ) از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺒﻘﻴﺎن ( Iridaceae ) ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﺪون ﺳﺎﻗﻪ و ﭘﻴﺎزدار اﺳﺖ. پیاز زعفران از نوع توپر و تقریبا کروی شکل با قطر 3 تا 5 سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ می باشد که در زیر خاک قرار می گیرند.

ﮔﻞ زﻋﻔﺮان اوﻟﻴﻦ اﻧﺪاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺳﺎل اول ﻛﺸﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﭘﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎك و ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻘﻲ، ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ ﺗﻮان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي روﻳﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﮔﻬﺎ در ﺳﺎل اول دﻳﺮﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻞ از ﺳﻪ ﻛﺎﺳﺒﺮگ و ﺳﻪ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﺳﺒﺮﮔﻬﺎ از ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ ﺳﻪ و ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻪ ﭘﺮﭼﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﺎك اﺳﺖ .

ﺑﺴﺎك زﻋﻔﺮان زرد رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدﮔﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻋﻔﺮان از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎزﭼﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺎز ﻣﺎدر ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﭘﻴﺎز زﻋﻔﺮان در ﻣﺎﻫﻬﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و رﺷﺪ دوﺑﺎره ﺧﻮد را در ﺣﺪود یک ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و راکد ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

در اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻋﻔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻋﻔﺮان دﺧﺘﺮﭘﻴﭻ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل :

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ذﻳﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

1- ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل دارد.

2- ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ و ﻛﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ.

3- ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤـﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت و … ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

4- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل دارد.

5- ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ ﺑﺮ روي ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﺷﻜﻦ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﻬﻤﻲ از ﺑﺎزار را ﺑﺪﺳﺖ آورد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﺼﻮ ل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺎرﺟﻲ امکان پذیر باشد.

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد :

زﻋﻔﺮان داراي ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي را در ﺗﻐﺬﻳﻪ دارد :

– داراي ﺑﻮي ﻗﻮي و ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ .

– ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺖ و ﮔﺮدش ﺧﻮن را آﺳﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

– ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻋﺼﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.

– ﻣﺼﺮف زﻋﻔﺮان ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪاززاﻳﻤﺎن راازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

– ﻛﺒﺪ را ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻗﻮي ﻣﻲ ﺳﺎزد.

– ﺳﺮﻓﻪ را رﻓﻊ و اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ روي درﻣﺎن ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ دارد.

– ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ را ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

– ﺧﻮردن ﭼﺎي زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد .

– آرام ﺑﺨﺶ و ﺧﻮاب آور اﺳﺖ.

– ﮔﺎز ﻣﻌﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید و  برای درخواست طرح توجیهی و بروز کردن طرح موجود در این مقاله می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پودر زعفران در کپسول آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.