1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (2 امتیاز, average: 4,00 از 5)
Loading...

طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه

رایگان

طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه

برای دانلود رایگان باید ابتدا در سایت ثبت نامکنید

توضیحات

طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه

در این مقاله به بررسی طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه با ظرفیت تولید 3200 تن در سال می پردازیم. در ادامه فایل دانلود رایگان طرح توجیهی را جهت دانلود و مطالعه کامل طرح توجیهی قرار داده ایم. ابتدا مقدمه ای از طرح توجیهی را بیان می کنیم:

مقدمه ای بر طرح توجیهی :

ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻒ اﺣﺸﺎم ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ، زمینه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﺣﺼﻮل درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زارﻋﻴﻦ، در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش دام ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ در ﻧﻘﺎط ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ ای، ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﻳﺰوﺑﻴﻮم در رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ازت ﻫﻮا ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ازت ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻗﻞتا 3 سال ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. ﻳﻮﻧﺠﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮ ﺧﻮ، در حدود 6.5 تن تا 7.5 تن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و 195 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ازت در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دار.

آﺑﻴﺎري ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﺗﻲ و ﻳﺎ ﻧﺸﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﮔﺮ ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ و ﺑﺎ ﺑﺬرﻛﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻴﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در آﺑﻴﺎري ﻧﺸﺘﻲ آب درون ﺟﻮﻳﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﺟﻮﻳﻬﺎ ﺑﻴﻦ 90-50 سانتی متر است. .ﻓﺼﻞ ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﻬﺎر و پاییز می باشد.

ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .در ﻛﺎﺷﺖ دﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زراﻋﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود، ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺮﺗﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در زراﻋﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺑﺬر ﭘﺎش ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز، آﺑﻴﺎري، ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮر زدن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ است. .از آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﺑﺮگ و رﻳﺸﻪ و اﻧﮕﻞ و از اﻣﺮاض ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﻜﺘﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ 30 درصد مزرعه به گل نشسته است.

در زراﻋﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از داس دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﺑﻨﺎم ” داس شاه میله ” اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ در زراﻋﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه از دروﮔﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده می شود.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی کشت یونجه و تولید علوفه با ظرفیت 3200 تن در سال آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

Open chat
1
سلام
اگر سوالی دارید بفرمایید. همکاران ما بصورت آنلاین در خدمت شما هستند.