پروانه بهره برداری اماکن دامی

پروانه بهره برداری اماکن دامی

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24مواد3، 19 و 21
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10ماده 10 
آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392/03/18ماده 18 
آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351/08/10ماده 2
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط1009994
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
اصل پروانه بهداشتی تاسیس1009911
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط11232
نتایج آزمایش های شیمیایی و میکروبی آب مصرفی1009971
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10ماده 20
آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351/08/10ماده 3
استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون هوای پاک12641396/05/11ماده 11
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10تبصره ماده 10
آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351/08/10ماده 3
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10ماده 20
آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور13181351/08/10ماده 3
مدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10ماده 20
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه‌ی بازدید کارشناسی49500 ریال
صدور پروانه49500 ریال
حق تمبر صدور پروانه200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل پنجم
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد1009111
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24مواد3 و 19 و 21
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10مواد 10 و 20
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10مواد 10 و 14
مدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی49500 ریال
انتقال پروانه115500 ریال
اصلاح پروانه به جز انتقال49500 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل پنجم
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24مواد 3، 12 و 19
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10مواد 4 و 20
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانهD.ebtal1009
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10مواد 4 و 20