طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو – آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامـل شـیمیایی ماننـد زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خـواص بـارز آن سـبب شـده اسـت کـه امـروزه بـسیاري از قطعات خودروها از آن ساخته شود . ترکیب ایـن فلـز بـا فلـز روي تـشکیل آلیـاژي تحـت عنـوان زاماك را می دهد که در آلیاژ فوق بسیاري از نـواقص فنـی آلومینیـوم بـر طـرف شـده و قابلیـت تولید قطعات بسیار متنوع براي شاخه هاي مختلف صنعت از جمله خودرو فـراهم گردیـده اسـت .

قطعات تولیـد شـده از آلومینیـوم بـه میـزان 2/3 برابـر از فـولاد سـبکتـر اسـت از اینـرو مطـابق برآوردهاي صورت گرفته حدود 11 درصد قطعات یک خودرو را قطعات آلومینیـومی آن تـشکیل می دهد این قطعات در قسمت هاي مختلف موتور، سیستم انتقال قدرت ، بدنـه و …. خـودرو مـورد استفاده قرار می گیرد و همین امر اهمیت این قطعات را در صنایع خودرو سازي نشان می دهد . قطعات آلومینیومی به روش هاي مختلف تولید میگردند که ماشینکاري ، ریخته گـري دسـتی ، ریخته گري تحت فشار و ریـژه از جملـه آنهـا مـی باشـد . در طـرح حاضـر هـدف تولیـد قطعـات آلومینیومی از طرق مختلف می باشد .

مطابق مقـررات منتـشر شـده از سـوي وزارت بازرگـانی، هیچگونـه محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجـود نـدارد، لـیکن لازم اسـت در ایـن باب به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.

الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه oem,oes  و am تقسیم مـیگـردد و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

بازار OEM

در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـیشـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان ساخت داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعـه مـورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـی افتـد (خودروسـاز قطعات وارداتی را خرید نمیکند).

بازار OES

شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار OEM است.

بازار AM

در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.

با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا” امکان واردات و فـروش قطعـات در بازار OEM و OES تنهـا بـراي شـرکت هاي خـودرو سـاز قابـل انجـام بـوده ولـی در بـازار AM واحدهاي مختلف امکان واردسازي و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

ب – قطعات آلومینیومی در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه بندي میگردند، لذا مـصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بـازار خودروسـازان اسـت بطوریکـه بخـش قریب به اتفاق این قطعات در بازار OEM مصرف می شود و از این رو میزان واردات نیـز در سـطح پائین خواهد بود.

ج – با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجـه گیـري اسـت کـه علیـرغم نبـود محـدودیت بـراي واردات، عملاً واردات این قطعات امکان  ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق می افتد.

-بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول محصول مورد مطالعه، قطعات آلومینیومی خودرو است که از طرق مختلف تولیـد خواهـد شـد. این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولیـد یـا تعمیـرات خـودرو هـا مـورد اسـتفاده دارند.

از اینرو ماهیت این قطعات طوري است که نمیتـوان اسـتاندارد خاصـی را بـراي آن تعیـین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین المللی براي این قطعات وجـود نـدارد. ولـی بایـد گفـت کـه تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت میگیـرد کـه بـه نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقـی نماییم. مشخـصات فنـی قطعـات در قالـب نقـشه فنـی، بـرگ آنـالیز مـواد اولیـه مـصرفی و بـرگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف هر خودرو ساز تهیه و ارائه مـیگـردد کـه رعایـت تـک تک آنها از طرف سازندگان امري اجتناب ناپذیر است .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات

محصول تولیدي طرح قطعات آلومینیومی خـودرو اسـت و لـذا کـاملا واضـح اسـت کـه مـورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي اسـت . ذیـلا برخـی قطعـات مهـم در هـر خـودرو فهرست گردیده است .

پوسته سرسیلندر

پوسته کلاج

پوسته اویل پمپ

پوسته جعبه دنده

پوسته جعبه فرمان

پوسته سیبک

پوسته زیرموتور

قطعات نگهدارنده آیینه ها

طوقه فرمان

رینگ چرخ

مثلثی بدنه

برخی از ایـن قطعـات از طریـق دایکاسـت (ریختگـري تحـت فـشار) و برخـی دیگـر از طریـق ریختگري در ماسه و یا ماشین کاري انجام می گیرد کـه انتخـاب روش دقیـق تـابع نـوع خـودرو و محل استفاده قطعه می باشد.

برای اینکه با تمامی محاسبات و موارد لازم برای اجرای طرح توجیهی پروفیل رنگی آلومینیوم آشنا شوید و از آن استفاده کنید می توانید با دانلود فایل بصورت کامل با طرح توجیهی گفته شده بیشتر آشنا شوید و همچنین طرح توجیهی ، پروانه کسب و پروانه بهره برداری خود را می توانید در سایت بهین یاب درخواست دهید.

برای درخواست طرح توجیهی می توانید با شماره 45518-021 و یا 09120213393 تماس بگیرید